Night
Shopping
Zurich

21 November 2019

Sunday
Shopping
Zurich

1, 8 and 22 December 2019

New Year
Shopping
Zurich

2 January 2020